Zásady ochrany osobních údajů

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI

REAL SPEKTRUM BLANSKO, spol. s r.o.

 

Společnost REAL SPEKTRUM BLANSKO, spol. s r.o., se sídlem Blansko, Rožmitálova 2291/14, PSČ 678 01, IČ: 478 14 530, zapsaná u Krajského  soudu v Brně, oddíl C, vložka 10244, předkládá svým klientům informace o zpracování osobních údajů, tedy jaké jsou naše zásady pro zpracování osobních údajů, jaké osobní údaje zpracováváme, jaký je zdroj těchto údajů, za jakým účelem a po jakou dobu údaje uchováváme, komu je poskytujeme a jaká jsou Vaše práva jako subjektu těchto údajů.

 

JAKÉ JSOU NAŠE ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 

 • při zpracování osobních údajů postupujeme dle platných právních předpisů
 • dbáme na bezpečnost při zpracování osobních údajů a rozsah jejich zpracování omezujeme na minimum
 • se zásadami pro zpracování osobních údajů seznámíme klienta při uzavírání obchodu nebo při poskytnutí služby
 • tento dokument je volně dostupný v sídle a hlavní kanceláři naší společnosti a na našich internetových stránkách: www.rsblansko.cz

   

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo (bylo-li přiděleno), rodinný stav, včetně případné úpravy rozsahu společného jmění manželů, 

 • kontaktní údaje klienta: telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, případně jiného pobytu na území ČR, korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu),
 • fyzická osoba podnikající - obchodní firma, odlišující dodatek, místo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo.


Shora uvedené údaje jsou pro nás nezbytné pro přípravu smluvních dokumentů s našimi klienty; takovéto údaje nám tedy za tímto účelem jako náš klient poskytujete dobrovolně. V případě, že bychom tyto údaje chtěli využít k jinému účelu, než k činnosti vyplývající z našeho smluvního vztahu s Vámi, nebo k plnění povinností, které nám vyplývají z právních předpisů, potřebujeme ke zpracování Vašich údajů Váš souhlas.


Mimo výše uvedené údaje shromažďujeme také soubory cookie a další nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají informace o Vás v případě, že používáte stránky www.rsblansko.cz. Mezi tyto údaje patří např.:

 

 • informace o tom, který webový prohlížeč používáte
 • podrobnosti o webových stránkách, které jste si prohlédli
 • odkazy, na které jste klikli
 • apod.

Více informací o používání cookies a nástrojů pro analýzu za účelem zkvalitnění poskytování služeb na webu realspektrum.cz naleznete na www.rsblansko.cz.

 

Z JAKÝCH ZDROJŮ ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

 

 • přímo od klienta při žádosti o poskytnutí informace ohledně našich služeb nebo při jednání o zprostředkování realitního obchodu nebo při následné realizaci zprostředkování realitního obchodu, 
 • z veřejných rejstříků a seznamů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, evidence katastru nemovitostí apod.)


 

ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME
 

Bez souhlasu klienta

za účelem realizace obchodního vztahu či poskytnutí služby – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s klientem; za tímto účelem jsou na základě oprávněného zájmu osobní údaje klienta zaneseny do naší databáze

 • pro plnění povinností vyplývajících ze zákona (např. dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.)
 • za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů


Se souhlasem klienta

k dalším účelům – zejména pro marketingové účely apod. 

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro realizaci obchodního vztahu či poskytnutí služby nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty, nejdéle však 10 let od ukončení poskytování služeb či smluvního plnění. V případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pak po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

 

KTERÝM TŘETÍM OSOBÁM POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

 

 • Osobní údaje zpracováváme jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců, spolupracujících osob nebo prostřednictvím třetích osob – zpracovatelů, to vše za zajištění vysoké úrovně zabezpečení osobních údajů našich klientů.
 • Našimi zpracovateli jsou spolupracující advokátní kancelář JUDr. Radova Rumler, IČ: 415 54 353, se sídlem nám. 9. května 10, 680 01 Boskovice, dodavatel účetních služeb paní Věra Venerová, IČ: 670 44 891, s místem podnikání Sokolská 175, 679 02 Ráječko, správce IT sítě společnost SW advice sdružení, Ing. Zdeněk Kakáč, IČ: 105 32 501, se sídlem Svitavská 1, 678 01 Blansko,  poskytovatel realitního softwaru společnost Realman s.r.o., se sídlem Družstevní 421/1, 679 04 Adamov, IČ 26227461, správce webových stránek společnost Realman s.r.o., se sídlem Družstevní 421/1, 679 04 Adamov, IČ 26227461, poskytovatel e-mailového klienta společnost FASTER CZ spol. s r.o., se sídlem Jarní 1064/44g, 614 00 Brno, IČ 60722266.
 • Údaje našich klientů poskytneme třetím osobám rovněž v případech, kdy jsme vázáni platnými právními předpisy tyto údaje zpřístupnit a předat – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.).
 • Osobní údaje předáme třetím osobám rovněž za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. našim spolupracujícím advokátním kancelářím). Rozsah poskytnutých osobních údajů bude v takovém případě omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění našeho nároku.
 • Na žádost klienta poskytneme jeho osobní údaje i dalším třetím osobám, vždy však v nezbytně nutném rozsahu a pouze v souvislosti se službami, které pro naši společnost resp. pro klienta tyto třetí osoby budou zajišťovat. Jedná se např. o našeho spolupracujícího znalce za účelem vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitosti nebo finančního poradce za účelem zpracování nabídky na financování koupě nemovitosti apod.


 

JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a dále v listinné podobě.

 • Osobní údaje klientů v listinné a elektronické podobě uchováváme ve služebních prostorách naší společnosti, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám obvyklými prostředky (zamčené dveře, osobní dohled zaměstnanců společnosti apod.). Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance společnosti a shora uvedené zpracovatele. Všechny tyto osoby jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí. 
 • Přístup k osobním údajům klienta je rovněž chráněn systémem přístupových hesel a práv.


 

JAKÁ PRÁVA MÁTE JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

 • požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje zpracováváme
 • vyžádat si přístup k údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit 
 • požadovat výmaz osobních údajů, to však pouze za podmínky, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování
 • udělený souhlas odvolat nebo změnit jeho rozsah
 • uplatnit své případné námitky proti zpracování osobních údajů

a to některým z následujících způsobů:

 

 • osobně v sídle naší společnosti
 • e-mailem na adresu:[email protected] 
 • telefonicky na čísle: +420 516 418 160

Se svými podněty se rovněž můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů,e-mail:[email protected], pevná linka: +420234665111.

 Cookies
REAL SPEKTRUM BLANSKO, spol. s r. o.
REAL SPEKTRUM BLANSKO, spol. s r.o.REAL SPEKTRUM BLANSKO, spol. s r. o.
Rožmitálova 2291/14
678 01  Blansko